Privacyverklaring Rabarber

Rabarber

Privacyverklaring Rabarber

Download the Privacy Statement (English version)
Download de Privacyverklaring (Nederlandse versie)


Privacyverklaring Rabarber

als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG-EU / PbEU2016. L 119)

Stichting Rabarber, de theaterschool van Den Haag,

Bilderdijkstraat 33, 2513 CM Den Haag
communicatie@rabarber.net
070-3450996
KvK nummer: 41149860

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De zakelijk leider van Rabarber is de Functionaris Gegevensbescherming. Deze is te bereiken via info@rabarber.net . Wij vragen u als ‘onderwerp’ van het e-mailbericht steeds ‘Privacyverklaring Rabarber’ in te vullen

Rabarber is tevens ‘ondernemer’ in de zin van de Wet op de omzetbelasting (1968).

In het kader van ‘de onderneming’ Rabarber en de brede dienstverlening van deze theaterschool worden persoonsgegevens gedeeld en gebruikt om de taken uit te voeren. Het betreft de persoonsgegevens van:

 • Medewerkers, waaronder werknemers, zzp’ers, stagiaires, vrijwilligers en bestuurders;
 • Leerlingen / deelnemers
 • Bezoekers aan onze voorstellingen;
 • Donateurs in de brede zin van het woord;
 • oud leerlingen

Het bewaren, delen en gebruiken van de persoonsgegevens valt binnen de normale bedrijfsvoering van Stichting Rabarber teneinde de inherente processen en administraties in te richten en te beheren en daarover verantwoording af te leggen. Het betreft de volgende administraties:

 1. de klantenregistratie annex besteladministratie
 2. de financiële administratie (programma ‘Twinfield’) inclusief de uitwisseling met de accountant;
 3. de leerlingenadministratie
 4. de medewerkersregistratie.

De bescherming van persoonsgegevens is onderwerp van overleg en afstemming binnen de Stichting Rabarber en haar Raad van Toezicht.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Rabarber verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten en u voor dat doel deze gegevens hebt verstrekt.

Door het invullen van formulieren laat u bepaalde gegevens bij ons achter.
Persoonlijke gegevens (NAW gegevens) die wij kunnen gebruiken zijn Naam, Adres, Woonplaats, Emailadres, Telefoonnummer, Leeftijd, Geslacht, en andere relevante gegevens die wij om administratieve en wettelijke redenen en voor het aanbieden, uitvoeren, aanpassen en optimaliseren van onze diensten nodig hebben.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor de hierboven genoemde administraties:
– Voor- en achternaam (en/of voorletters)
– Aanhef
– Adres, postcode en woonplaats
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– Bankrekeningnummer

Aanvullend voor klantenadministratie/de bestelmodule:
– Reservering/bestelling van voorstellingen
– Aard, omvang en frequentie van de bestelling

Aanvullend voor de leerlingenadministratie:
– Leerjaar/productie
– Geboortedatum
– Geslacht

Aanvullend voor de financiële administratie:
– BTW-nummer
– Burgerservicenummer
– Betalingswijze (òf op een factuur, òf door middel van verloning).

Aanvullend voor de medewerkersadministratie:
– BTW-nummer
– Burgerservicenummer
– Betalingswijze (òf op een factuur, òf door middel van verloning).
– Geboortedatum

Stichting Rabarber heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens. De realisatie van de activiteiten van de theaterschool in brede zin en de dienstverlening aan de klanten/bezoekers en docenten en medewerkers waar financiële belangen mee gemoeid zijn moeten op een zorgvuldige manier worden gerealiseerd of behandeld.
Omdat Stichting Rabarber de dienstverlening altijd wil verbeteren, kunnen uw persoonsgegevens ook gebruikt worden bij voorbeeld voor klantenonderzoek en tevredenheidsonderzoek onder medewerkers. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor activiteiten die voor u interessant kunnen zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Rabarber verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling en uw bestelling;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • op grond van een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, de verloning van medewerkers.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Rabarber neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke (rechts)gevolgen voor u kunnen hebben. Het betreft hier automatische door computerprogramma’s of -systemen gegenereerde besluiten; zonder dat daar een bevoegde persoon of functionaris namens de stichting handelend optreedt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Rabarber bewaart de persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn(en) en voor het overige niet langer dan strikt noodzakelijk is gelet op de doelen waarvoor deze gegevens verzameld zijn/worden.

Stichting Rabarber is als ondernemer wettelijk verplicht de administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).
De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en bestanden zodat deze bij een controle gebruikt kunnen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Rabarber verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden op grond van een wettelijke verplichting en anders voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

Rabarber sluit altijd een verwerkersovereenkomst met organisaties of personen die vanuit hun taak of functie toegang hebben tot privacy-gevoelige gegevens. Te denken valt aan organisaties die vanuit of namens de Gemeente Den Haag activiteiten verrichten, zoals De Ooievaarspas, Stichting Leergeld of marketing- en onderzoeksbureaus voor de culturele sector.

Stichting Rabarber heeft een gerechtvaardigd belang voor het verwerken en bewaren van deze gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Rabarber site kan bezocht worden door personen die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Rabarber zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Wanneer u naar onze website surft (www.rabarber.net)  bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken (Google Analytics). Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn overigens volledig anoniem.

Cookies geplaatst door partijen waarvan wij materiaal gebruiken op de website -denk aan de filmpjes van YouTube en de foto galerijen van Flickr- vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Als u cookies wenst te verwijderen, kunt u dat doen door de handleiding van uw browser te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens hebt u het recht om de toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen het verdere beheer en verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Rabarber.
U hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens; dit houdt in dat u kunt verzoeken en bijgevolg met uw toestemming, de gegevens waarover de stichting rechtmatig beschikt naar u of een door u aangegeven en geïdentificeerde organisatie of instelling te verzenden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via info@rabarber.net.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij adviseren u in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar, ‘zwart’ te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek.

In dit kader gestuurde of gemailde ID-bewijzen worden door ons na controle direct vernietigd c.q. uit het e-mailbericht verwijderd. ID-bewijzen worden niet opgeslagen of verwerkt. Als u bezwaar hebt tegen het opsturen of mailen van uw ID-bewijs, kunt u in plaats daarvan ook via info@rabarber.net een afspraak maken, waarbij inzage in uw ID-bewijs volstaat.

Onze gedragslijn voor ID-bewijzen geldt niet voor personen die werkzaam zijn op of ten behoeve van onze theaterschool. De overlegging van ID-bewijzen geldt dan als een wettelijke verplichting en valt daarmee onder de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Stichting Rabarber wijst u tevens op de mogelijkheid een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, in te dienen. Dit kunt u doen via deze volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Rabarber neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens desondanks niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik e.d., neemt u dan contact op via info@rabarber.net.

Rabarber heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 15 april 2020.

Den Haag, april 2020

Stichting Rabarber

U kunt deze verklaring hier als PDF downloaden

Delen? Graag!
 
}